Geelsprietdikkopje

Roosenheide

Deze site is een mooi voorbeeld waarbij de bescherming van de grondwaterwinning en bescherming van de natuur hand in hand kan gaan.

In dit gebied wordt grondwater gewonnen door De Watergroep. Acht grondwaterputten voorzien in de drinkwatervoorziening van de ruime regio. Rondom de waterwinningsputten werd een beschermingszone afgebakend waardoor de bodem intact en onbemest blijft.

Hoe armer de moeder, hoe rijker de dochter!

Wat kan er in hemelsnaam toch groeien op zulk een arme grond? Inderdaad geen rijke gewassen, maar planten die aangepast zijn aan dit schrale karakter. Vandaar ook de naam “Schrale Graslanden”. In Vlaanderen is er nog maar 2% van dit soort graslanden overgebleven vergeleken met midden vorige eeuw.

Schraal wil echter niet zeggen dat er weinig groeit. Door het ontbreken van verrijking (mest) kunnen hier planten groeien die anders weg geconcurreerd worden door gras. De rijkdom aan bloemen, kruiden en mossen is 500 maal hoger dan een boerenweiland! Je herkent een schraal grasland aan haar kleurenpracht gedurende het voorjaar en de zomer. Overal bloeiende planten die insecten aantrekken.

Dit grasland is dus ook een paradijs voor sprinkhanen, vlinders, bijen en zweefvliegen. Iedere soort heeft zich gespecialiseerd in een bepaalde plant, waardoor ze sterk afhankelijk zijn in het behoud ervan.

Onderhoud = Behoud!

Natuurpunt beheert dit gebied met de nodige voorzichtigheid om het schrale karakter te behouden. Het perceel wordt niet in één keer gemaaid, maar zal op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen gemaaid worden. Hierdoor kunnen de insecten opnieuw beschutting zoeken in de hogere vegetatie en hebben ze meer kans om zich volgend jaar opnieuw voort te planten. Zo kunnen we nog jaren genieten van meer vlinders en wilde bijen... en van een schitterende bloemenpracht.

Enkel als er een rijk gevulde tafel van insecten is, hebben weidevogels de kans om voldoende voedsel te vinden. Geelgors en roodborsttapuit scharrelen hier hun kostje bij elkaar. Wil je nog eens een Patrijs zien? Dit is één van de weinige plaatsen in Pelt waar het nog een vaste waarde is.

Conservator: Paul Vangerven.